Karta stałego pobytu – czym jest i jak ją otrzymać?

Jeśli jesteś cudzoziemcem i chcesz zostać w Polsce na stałe, będzie Ci potrzebna karta stałego pobytu. Dokument ten jest dowodem na to, że możesz legalnie przebywać w Polsce, a także podejmować pracę bez konieczności ubiegania się o dodatkowe dokumenty. Uprawnia on również, wraz z ważnym dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Zasady udzielania zezwolenia na pobyt stały reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

Wniosek o kartę pobytu – jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania karty stałego pobytu?

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, istnieje wiele różnych sposobów ubiegania się o kartę stałego pobytu. Po pierwsze, będziesz musiał odwiedzić swój lokalny Urząd Wojewódzki i złożyć wniosek osobiście. Możesz zabrać ze sobą:

 • 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 • kserokopie wszystkich zapisanych stron paszportu zagranicznego – do wglądu należy przedstawić oryginał paszportu, dokument zezwolenia na pobyt czasowy
 • 4 aktualne fotografie – zgodnie z wymogami
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku uzasadniające złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 • Aktualny odpis aktu małżeństwa, jeśli małżonek jest obywatelem polskim

Cudzoziemiec składa wniosek nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Ponadto, jeśli ubiegasz się o pobyt stały na podstawie Karty Polaka, to do wniosku należy dołączyć kopie ważnej karty oraz jej oryginał do wglądu po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały. Po wydaniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt Kartę Polaka należy zwrócić w terminie 14 dni wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce pobytu.

/Obraz:  cpd.mswia.gov.pl

Zezwolenie na pobyt stały – karta stałego pobytu. Kto może się o nią ubiegać?

O kartę stałego pobytu mogą ubiegać się:

 • osoby posiadające polskie pochodzenie, które chcą na stałe osiedlić się w Polsce;
 • osoby pozostające w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Warunkiem jest co najmniej 3-letni czas trwania małżeństwa przed momentem złożenia wniosku;
 • osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
 • osoby, które szukają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu;
 • osoby, które przebywają na terenie Polski na podstawie zgody na pobyt tolerowany;
 • ofiary handlu ludźmi (np. gdy współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo i jego powrót do kraju pochodzenia budzi uzasadnione obawy o życie);
 • osoby przebywające w Polsce posiadające zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 • osoby przebywające na terenie Polski na podstawie statusu uchodźcy;
 • osoby małoletnie, które są dziećmi polskich obywateli;
 • osoby małoletnie, które są dziećmi cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, bądź zezwolenia na pobyt stały.

Zezwolenie na pobyt stały – opłaty i czas oczekiwania na decyzję

Przed złożeniem wniosku o kartę stałego pobytu należy uiścić opłatę w wysokości 640 zł. Opłata ta jest bezzwrotna, nawet jeśli odmówiono Ci udzielenia zezwolenia na pobyt stały. Jeśli otrzymasz zezwolenie na pobyt stały, będziesz musiał uiścić dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za nową kartę.

Jeśli posiadasz Kartę Polaka, możesz ubiegać się o zwolnienie z uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 640 zł.

Decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt stały powinna być wydana nie później niż po upływie 3 miesięcy licząc od dnia wszczęcia postępowania.

Co daje karta stałego pobytu? Do czego uprawnia taki dokument?

Nadanie karty stałego pobytu oznacza duży postęp w w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt długotrwały w okresie ważności zezwolenia . Prawo stałego pobytu i związana z nim karta dają cudzoziemcom wiele korzyści, w tym możliwość zamieszkania w Polsce i podjęcia w niej pracy lub nauki bez konieczności ubiegania się o dodatkowe zezwolenia. To znaczne ułatwienie dla cudzoziemców, którzy wyjeżdżają z własnej ojczyzny do innego kraju i chcą normalnie żyć, bez doświadczania dodatkowych trudności i problemów na każdym kroku.

Wydanie karty pobytu stałego cudzoziemcowi uprawnia go również do podróżowania po strefie Schengen w celach turystycznych, wiąże się również z udzieleniem ochrony uzupełniającej. Umożliwia wielokrotne przekraczanie granic bez konieczności posiadania wizy. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Przykładowo – dokument, jakim jest karta stałego pobytu, nie pozwala na podejmowanie pracy bez zezwolenia w krajach innych niż Polska.

_____________________

Autor: Julia Kownacka

Autor zdjęcia głównego: Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.